Làm thế nào thay đổi mật khẩu đăng nhập App?

 1) Nếu nhớ mật khẩu đăng nhập, vào mục “Của tôi”, nhấn hình ảnh đại diện vào mục “ Thông tin tài khoản” để thay đổi mật khẩu.

(2) Nếu quên mật khẩu đăng nhập, xin đăng xuất, trên trang chủ đăng nhập nhấn vào “ Quên mật khẩu?”, thay đổi mật khẩu theo hướng dẫn

Chú ý: Phương thức trên thích hợp cho các tài khoản đăng ký bằng số điện thoại hoặc email.


Related

Xử lý sự cố 2939677158416192254

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item