Có thể xóa bản ghi đám mây/thẻ không?

Có thể xóa bản ghi đám mây/thẻ không?  Các video ghi trên đám mây sẽ không hỗ trợ xóa.  Bạn có thể format thẻ nhớ để xóa các bản ghi trên th...

Có thể xóa bản ghi đám mây/thẻ không?

 Các video ghi trên đám mây sẽ không hỗ trợ xóa.  Bạn có thể format thẻ nhớ để xóa các bản ghi trên thẻ nhớ.  vui lòng lưu ý: tất cả bản ghi sẽ bị xóa khi bạn định dạng thẻ nhớ.

Related

Xử lý sự cố 6741411508050268611

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item